“KARVAN-L” EİŞ EN 590 standartına cavab verən reaktiv və dizel yanacaqlar üçün yüksək effektivliyi və köhnəlməyə qarşı xassəsi ilə tanınan əlavələri hazırlayıb.

Davamlı əlavələr hidrogenizasiya emalına məruz qalmış yanacaqların sürtkü xassələrinin bərpasına yönəlib. Onları NEZ-da yanacaqlara oksidləşməyə qarşı, antidetonasiya, setan artırıcı, davamlı, yuyucu, yanığa qarşı əlavələrlə, habelə depressorlar, disperqatorlar və digər aşqarlarla daxil edirlər.

Köhnəlməyə qarşı əlavə qismində turşu tipli (DÜST 13302-77) “K” (Distillə edilmiş Naften Turşusu) aşqan tətbiq edilir ki, o, yeyilməyə qarşı xassələrinin effektivliyinə görə aşağıdakı normalara cavab verir:

“K” sürtkü aşqarı reaktiv yanacaqların tərkibinə 0,001-0.004% (kütlə payı) miqdarında əlavə olunur. Bu miqdarda hidrogenizasiya proseslərin istifadəsi ilə alınan yanacaqların turşuluğunu 0.7mq KOH/sm3 qədər saxlayır ki, bu da yanacaqların digər istismar xassələrinə mənfı təsir göstərmir. Bu əlavə ilə RT yanacağından (DÜST 10227-86) keçmiş SSRİ-də geniş istifadə olunmuşdur. Bu gün də dünya dövlətləri bundan istifadə edir.

Yanacaqda “K” əlavəsinin olması aşağı turşuluq həddinə malik yanacaqlara DÜST-lərdə təsbit olunur. Belə ki, DÜST 10227-86 təyin etdiyi kimi, RT yanacağma turşuluğun aşağı hədləri 100 sm’-ə 0.4mq KOH və 100 sm-ə 0,2mq KOH 0,001% və 0,004% miqdarında “K” əlavəsinin tətbiqi halında tələb olunan köhnəlməyə qarşı yanacaq xassələrini təmin edir. Aşağıdakı cədvəl yanacağın turşuluğuna əlavələrin təsiri göstərir:

ADDITIVE Acidity, mg KOH/100 sm3 at concentration,% (mass quantity)
0,001 0,002 0,003
Additive “K” distilled pedroleum acid 0,25 0,35 0,50
HITEC 4140 0,10 0,13 0,20
Sygbol 0,05 0,5 0,5
PMAM-2 0,05 0,5 0,5


Yuxarı