Lak –boya məhsullarının isdehsalı üçün əsas kompanentlərdən başqa sikkativlər, sürətləndiricilər, bərkidicilər isdifadə olunur.

Qurucudu – materialların üzvi turşularla birləşməsidir. Sikkativ isdehsalında insan orqanizminə təsiri oktan turşusundan 40 dəfə az olan ekoloji cəhətdən təmiz distillə edilmiş naften turşularından ( DENT ) isdifadə olunur.

Bununla yanaşı DENT-dən hazırlanmış sikkativlər öz katalitik aktivliyinə görə sintetik və yağ turşularından hazırlanmış sikkativlərdən üstündür.

“Karvan – L” şirkəti aşağıdakı sikkativ – naftenatları isdifadə edir:

The naming Account norm on metal, % Concentraltion, %
Co naphtenate 0,02-0.1 2-6
Ca naphtenate 0.1-0.25 4
Zn naphtenate 0.1-0.15 8-12
Zr naphtenate 0.1-0.6 5
Pb naphtenate 0.3-1.0 10-33
Mn naphtenate 0.02-0.1 2-6
The naming Account norm of a ready drier on 1 th of an enamel, % Concentraltion, %
Naphtenate of three metals Co Ca Pb 2-2.5 Co-1
Ca-1
Pb-15
Naphtenate of three metals Co Mn Pb 2-2.5 Co-1
Mn-1
Pb-15
Naphtenate of three metals Mn Pb 3-4 Mn-1.0
Pb-5.0
Naphtenate of three metals Co Zn Pb 2-2.5 Co-1
Zn-1.5
Pb-15

İkimetallı Mn Pb naftenatı xüsusi reseptura əsasında hazırlanmışdır ki, bu da sikkativin rengini stabil saxlamağa imkan verir. Aşağıda gösdərilən faktiki sərf miqdarı PF-060 və PF-053 lakları əsasında hazırlanmış PF-1217, PF-268, PF-115 emallarda sənaye yoxlamasından keçmişdir.( metal üzrə %-lə ) : Co 0.0125, Ca 0.0160, Zr 0.075 , Zr 0.032, Pb 0.015, Mn 0.04.

Sikkativ isdehsalı zamanı hər biri katalitik aktivliyi ilə seçilən və xüsusi təyinatına malik olan, dəyişən valentli metallardan (kobalt, kalsium, sink,sirkonium, manqan qurğuşun) isdifadə olunur: kolbalt sikkativi daha effektivdir, onun tətbiqi sayəsində çox yaxşı nəticələr əldə olunur, lakin onu əsasən Mn, Ca, Zr, Pb ilə kompleksdə isdifadə olunur.

Kalsium aşağı tempuraturda qurutmanın tezləşdirilməsinə kömək edir, həmçinin plyonkanın bulunmasını və qeyri- bərabərliyini aradan qaldırır.

Sink səthin ilkin quruma sürətini azaldır, lakin həcmi qurumanı tezləşdirir. Onun isdifadəsi sayəsində son plyonka daha möhkəm olur.

Sirkonium sikkativlərdə qurğuşunun əvəzləyicisi kimi daha toksiki olaraq Co, Mn, Zn ilə birlikdə isdifadə

Manqan – qurğuşun və kobaltdan sonra daha vacib olan əsas sikkativdir. Plyonkanında həm səthinin, həm də dərinliyini qurudur, Pb və Co ilə birlikdə şəffaflığı artırır. Təklikdə isdifadə olunur.

Hazırda yüksək toksikliyinə görə qurğuşunlu sikkativlərin dəyişdirilməsi məsələsi aktuallaşıb. Bu problemin həlli məqsədi ilə Co, Mn, Zn, Ca, Zr və təbii ekaloji cəhətdən təmiz distillə edilmiş naftən turşularından isdifadə olunması təklif edilir.

Təkmetallı sikkativlərin effekti çox azdır. Lak-boya istehsalında çoxmetallı sikkativlərdən (bir neçə metaldan istifadə edərək hazırlanmış sikkativlər) istifadə olunur. Üç və dörd metallı sikkativlərin istehsalı daha rahatdır. Onlar istifadə olunan hər bir metalın müsbət cəhətini özündə cəmləşdirir ki, bu da qurumanı gücləndirir, quruma müddətini sürətləndirir və plyonkanı bərkidir. Co, Mn, Zn, Ca, Zr sikkativlərinin kompozisiyası tərkibinin düzgün seçilməsi çoxmetallı sikkativlərə rəqabet aparmağa, piqmentləşdirilmiş sistemlərin rəngə davamlı- lığını artırmağa imkan verir. Ca və Zn sikkativlərin sabit konsentrasiyasını təmin edir.

Distillə edilmiş Naften Turşuları əsasında hazırlanmış çoxmetallı sikkativ- lərdən istifadə sikkativin konsentrasiyasını aromatlı və yağlı turşulardan hazırlanmış sikkativlərə nisbətən 1,5 – 2 dəfə azaltmağa imkan verir.

Siz lak-boya məhsullannın istehsa- lında “Karvan-L” şirkətinin sikkativlə- rindən istifadə edərək az itkilərə, ən yüksək keyfiyyətə nail ola bilərsiniz. Sərf norması istifadə olunan lakdan asılıdır, buna görə də biz hər bir alıcıya sikkativlərin əlavə olunması reseptini seçməkdə fərdi surətdə yardımçı oluruq.

“Karvan-L” şirkətinin müasir texnologiya ilə hazırladığı sikkativləri alaraq siz aşağıdakı nəticələri əldə edə bilərsiniz: “Karvan-L” şirkətinin sikkativləri digər şirkətlərin sikkativlərindən fərqli olaraq daha bərk və keyfiyyətli lak-boya məhsullan hazırlamağa və bu zaman bir kiloqram boyaüçün 1,5-2 dəfəazmetal sərf etməyə imkan verir. Lak-boya məhsullanna Iəkə salmır, minimal konsent-rasiyaya malikdir. Panltını və plyonkanın bərkliyini artır.


Yuxarı