Ekoloji təmiz naften turşularının butil, heksil, oktil və qlikol efirləri. Təyinatı: rezin-texniki məlumatların, linoelumların, perx-lorvil plastiklərin, lakların və digər polimer materialların palsifikasiyası məqsədi ilə isdifadə edilir. Onlardan həmçinin ftalturşularının, fosfat plasifikatorlarının və kasterolun əvəzinə də isdifadə etmək olur.

Efir molekullarının tərkibində tsiklik qruplarının olması özlülüyü artırır, onların termik və hidrolik davamlılığını yüksəldir.

NKL-1 PLASTİFİKATORU

1.Xarici görünüşü: şəffaf, bircinsli maye.

2.Qaynama temperaturu 0C/mm. Civə 170-230

3.Turşuluq ədədi: mg KOH/g.0,2

4.Efir ədədi: mg KOH/g. 220-260

5.Susındırma əmsalı: 1,4809- 1,4820 nd20

6.Sıxlığı g/m3 20 0C, 980-1,006

7.Orta molekulyar çəkisi: 215-255 q/mol

8.Alışma temperaturu: 170-175 0C

9.Donma temperaturu: (-) 25-(-)300C

10.100 0C-də 6 saat ərzində buxarlanma gösdəricisi: 0,18 %. Etil efiri təbii naften turşusundan və dietilsulfatdan alınır.

NKL-2 PLASTİFİKATORU

1.Xarici görünüşü: şəffaf birsincsli maye

2.Qaynama teperaturu: 0C/mm. civə sütunu 165-:- 230/3

3.Turşuluq ədədi: mg. KOH/g. 0,36

4.Efir ədədi: mg. KOH/g 215-216

5.Su sındırma əmsalı:- 1,4898-1,4832nd20

6.Sıxlığı: g/sm3. 200C,-0,9906-1,0922

7.Orta molekulyar çəkisi C-(-) 13

8.Tərkibində mexaniki qaşılıqlar yoxdur.

9.Tərkibində suda həll olan turşular və qələvilər yoxdur.

Qlikol efiri təbii naften turşusundan və etilən-qlikoldan alınır.

NKL-3 PLASTİFİKATORU

1.Xarici görünüşü: şəffaf bircinsli maye

2.Qaynama temperaturu:0C/mm. Civə sütunu 130-190/3

3.Turşuluq ədədi: mg. KOH/g. 0,15

4. Efir ədədi: mg. KOH/g. 186-:-187

5.Su sındırma əmsalı: -1,4570 nd20

6.Sıxlığı: g/sm3. 200C-0,90197

7.Orta molekulyar çəkisi: 215-255

8.Tərkibində mexaniki qarışıqlar yoxdur.

9.Tərkibində su yoxdur.

10.Tərkibində suda həll olan turşular və qələvilər yoxdur.

Heksil efiri təbii naften turşusundan alınır.


Yuxarı