Neft hasilat quyularında suyun təchid edilməsi və sulaşmasının qarşısının alınması üçün aşağıdakılar nəzərə alınmaqla, tətbiq edilir:

– neft quyularında maksimum sulaşmanın olduğu şəraitdə (99% qədər);

– suyun minerallığının bütün qiymətlərində;

– lay temperaturunun 300-1300C-dək interval diapazonunda;

– layın neftlə boymasının 10-20 m qalınlıqlı həddində.

Texnaloji proses terriqen və karbonat çöküntüləri şəraitində flüidlərin minerallığından asılı olmayaraq 300-1300C-dək temperatur həddində aparılır.

Əsas xassələri.

Əmələ gələn izolyasiya materialı kolloid şəklində olmaqla, yalnız su ilə dolmuş süxurları tutur. Korbohidrogendə və turşuda həll olunması cüzidir.

Çöküntü əmələ gətirmir, lay sularının təsirindən parçalanmır, kolloid tərkibi olduğundan asanlıqla hərəkət edir, quyunun isdismarı zamanı məhsulla birlikdə asanlıqla yuxarıya qalxır.


Yuxarı