Neftin və lay suların tərkibində böyük miqdarda xlorid ionları və kükrt-hidrogen birləşmələri mövcuddur ki, dövri elktrokimyəvi reaksiyalarda metalın (avadanlıqların) korroziyasına və dağılmasına səbəb olur. Metal korroziyasını yaradan və ən çox təsir gösdərən kimyəvi birləşmələrdən biri də kükürd birləşməsidir ki, o da H2S, HS-S2 formasındadır.

Neft hasili və emalı təcrübəsi gösdərir ki, başqa təhlükəli korroziya yaradan mikroorqanizmlərin təsirindir.

Mikrobioloji korroziya 20-25% ümumi korroziya itkisinə səbəb olur. Neft laylarında adapta olunmuç mikroorqanizmlər sulfat reduk bakteriyaların (SRB) əmələ gəlmədinə səbəb olur. Metal səthlərə çökərək SRB, H2S birləşmələri və orqanik turşular ifraz edir ki, bu da korroziyadan kimyəvi reaksiyadan daha çox səbəb olur. Bunlardan müdafiə və metalın kimyavi, bioloji təsirlərdən korroziyanın qarşısını almaq üçün “Karvan-L” şirkəti su və neft həll olan polifunksiyanal korroziya ingibitoru hazırlamışdır.

Korroziya ingibtoru azottərkibli səthli aktiv maddələr, təbii turşulara biosidlərin və təbəqə yaradıcı qatqıların əsasında hazırlanmışdır.

Karvan-100 reagenti – neft və təbii qaz emalı üçün yüksək effektivli korroziya ingibitorudur. Bu reagent SRB-in, biokorroziyalardan, tərkibində xlor hidrogen, kükürd-hidrogen birləşməli su kondesatlarında meydana çıxan korroziyanın qarşısını alır. Neftin tərkibində olan suyun və duzların ayrılmasında istifadə edilir.

Bu məhsul ekonomik və effektivlik xüsusiyyətlərinə malikdir.

Appearance A mobile liquid from light yellow up to brown color
Density at 20 From g/sm3, not less 1,030
Viscosity kinematic at 20 With, mm2, sec 8-10
The temperature of hardening With, is not higher A minus 10
Parameter of activity of hydrogen ions (PH) 8,0-9,5
Protective action at the specific charge of % of 50 mg\S not less 85
Degree of suppression biosinoz (SRB) at the specific charge of % of 50 mg\S,not less 99

Reagent Karvan-101 yüksək effektiv plyonka yaradıcı korroziya ingibitorudur ki, yer altı və yer üsdü neft-qaz avadanlıqlarının tərkibində kükürdhidrogen, oksigen birləşməli aqressiv mühitdən korroziyaya qarşı müdafiəsini təmin edir.

Appearance A mobile liquid from light yellow up to brown color
Density at 20 ero From rp/sm3, not less 0,88-0,90
The temperature of hardening, ero With, is not higher Minus 20
Amin number rHcI (in recalculation on 100%) on 100 gr, not less 2,0
Degree of protection at mass concentration of % of 50 mg/S not less 90

İngibator boruların, plast təzyiqinin saxlanmasında, suyu ayrılmış neftin yığım aparatlarında, xam neftin nəqlində tətbiq edilir.

Reagent Karvan-101yüksək effektiv plyonka yaradıcı korroziya ingibatorudur ki, yer altı və yer üsdü neft – qaz avadanlıqlarının tərkibində kükürdhidrogen, oksigen birləşməli aqressiv mühitdən korroziyaya qarşı müdafiəsini təmin edir.

İngibator boruların, plas təzyiqinin saxlanmasında suyu ayrılmış neftin yığım aparatında, xam neftin tətbiqində isdifadə edilir.

Xətt 1 – biokorreziyadan müdafiə təsiri.

Xətt 2 – aqressiv qazlardan H2S, CO2 HCI, O2 müdafiə təsiri

Hal-hazırda yeni tərkibli parafin çökdürücü, Karvan-102 demulsasiya antihidrantlaşma xassəli yüksək effektliyə malik duz çökdürücü Karvan – 103, çətin mühitlərdəki obyetklərdə isdifadəsi nəzərdə tutulan ingibitorların stend yoxlama testləri keçirilir.


Yuxarı