Təyinatı: lak boya materiallarının hazırlanması prosesində piqmentlərin dispersləşməsi, isladılması, pidment suspenziyalarının sedimentasiya dayanıqlılığının 20-30% yüksəldilməsi, yüngül üzvi piqmentlərin flotasiyasının azaldılması dispersləşmə vaxtının 30-50% qısaldılması üçün isdifadə edilir. Özünün səthinin aktivliyi və müxtəlif üzvi həll edicilərlə tam əvəz oluna bilməsi nəticəsində piqmentlər üzərində absorbosiya olunur, əsas sikkativlərin sərfini 25-30% azaldır, bu zaman CO və Mm-la təsirin sinerqizminə malik olmaqla emal örtüyün bərkliyini artırır və quruma vaxtını üçüncü dərəcəyə qədər azaldır.

Əmtəə şəkli: kalsium naftenatın uayt-sprində şəffaf-sarımtıl məhlulu.

The naming of an index Norm Actually
Appearance Slush of green color Slush of green color
Mass fraction of copper,% not less 9,0 9,0
Mass fraction of water, % no more 0,2 0,2
Mass fraction of mechanical impuritiess, % no more 0,2 0,2
The contents of water soluble sulphate salts, no more Trails Trails
The contents of water soluble sulphate salts of copper Absence Absence
The contents of water soluble acids and alkaliks Absence Absence


Yuxarı