Avtomobil mühərriklərinin tullantılarına ekoloji tələblərin artması və müasir daxili yanma mühərriklərinin (DYM) istisman şərtlərinin sərtləşdirilməsi mühərrik yanacağına müxtəlif əlavələrin qatılmasını tələb edir.

Kükürdün 0,001 və 0,005% qədər tərkibinə dair məhdudiyyətlər İsveçdə 1991-ci ildə tətbiq olunmuşdur və indiyə qədər ən sərt tələb kimi qiymətləndirilir.

1993-cü ildə yanacaqda kükürdün tərkibinin 0,05% qədər azaldılmasi

ABŞ-da, 1994-cü ildə Kanadada, 1997-ci ildə isə Yaponiyada tətbiq edilmişdir. 2000-ci il”KARVAN-L” Avropada tərkibində kükürdün 0,035%-dən artıq olmayan dizel yanacağından istifadə olunur. 2005-ci ildə kükürdün yanacaqda tərkibi 0,005%-dən artıq olmasına qərər verilir. İşlənmiş qazlar şəklində ekoloji cəhətdən təmiz dizel yanacaqlann tətbiqi bir sıra problemlə nəticələndi: dizel yanacaqlann sürtkü qabiliyyətinin aşağı düşməsi və korroziya aqressivliyinin artması səbə-bindən yanacaq nasoslann işdən çıxması-na və mühafızə təbəqəsi yaradan səthi-aktiv maddələrin hidrotəmizlənmə prose-sində aradan qaldınlmasına səbəb oldu.

2005 – 2010-cu illərdə kükürdün miqdanna daha sərt normalar tətbiq edilir: 10 ppm qədər və polisiklik aromatik karbohidrogenlər 2% qədər.

2000-ci ildən başlayaraq, dizel yanacaqlann sürtıcü xassələrinin göstə- ricisi İSO 12156-1 üsulu ilə HFRR cihazında Avropa standartlannda EN 590 dizel yanacağına şamil edildi və ona əsasəa norma təyin cdildi: yeyilmə ləkəsinin diametri 460 mkm artıq.


Yuxarı