Təyinatı: metallokord adgeziya promodoru rezin-texniki məlumatların isdehsalı prosesində tətbiq edilir. Dənəvər kolablt naftenatının əsas parametrləri ümümi forması:

(RCOO) 2Co; molekulyar çəkisi:490 -450; xarici görünüşü; tünd bənövşəyi rəngli dənəvər maddə; tərkibindəki kobaltın miqdarı: 10-12 %; tərkibindəki bor turşusunun miqdarı: 0,8-1%; ərimə temperaturu: 150-1600 C; həlledicisi: uayt-spirit, solvent, ksilol. Suda həll olmur.

Latunlaşmış metallokord yapışmasının promotoru. Məhsul naften turşularının borla modifikasiya edilmiş kobalt duzudur. Kolbat naftenatın rezin qarışığı kompleks xassələrinə görə qəbul edilmiş normalara uyğundur, hava mühitində ilsdilik qocalmasından sonra da kifayət qədər yüksək möhkəmliyə malikdir, dağıdıcı mühitlərin və yüksək temperaturların təsiri zamanı rezi-metallokord sisteminin yapışma hissələrinin stabilliyini saxlayır.

Təyinatı:

metallokord adgeziya promodoru rezin-texniki məlumatların isdehsalı prosesində tətbiq edilir. Dənəvər kolablt naftenatının əsas parametrləri ümümi forması:

(RCOO) 2Co; molekulyar çəkisi:490 -450; xarici görünüşü; tünd bənövşəyi rəngli dənəvər maddə; tərkibindəki kobaltın miqdarı: 10-12 %; tərkibindəki bor turşusunun miqdarı: 0,8-1%; ərimə temperaturu: 150-1600 C; həlledicisi: uayt-spirit, solvent, ksilol. Suda həll olmur.

Latunlaşmış metallokord yapışmasının promotoru. Məhsul naften turşularının borla modifikasiya edilmiş kobalt duzudur. Kolbat naftenatın rezin qarışığı kompleks xassələrinə görə qəbul edilmiş normalara uyğundur, hava mühitində ilsdilik qocalmasından sonra da kifayət qədər yüksək möhkəmliyə malikdir, dağıdıcı mühitlərin və yüksək temperaturların təsiri zamanı rezi-metallokord sisteminin yapışma hissələrinin stabilliyini saxlayır.

Təsviri:

Əlavə beton qarışığının plastikliyini P1 markadan P5 markasına qədər artırmaq olar, 28 gün bərkdikdən sonra betonun möhkəmliyini 30-60% yüksəltmək lazım gəldiyi halda 1 m3 betonda sementin sərfini 60-100 kq aşağı salmaq və digər bu kimi inşaat –texniki xassələri tənzimləmək üçün nəzərdə tutulub.

Xassələri:

Aşağıdakı xassələrə malikdir:

Rəngi -şəffaf

Sıxlığı – 1,16q/sm3

pH -8-9

Əlavənin tərkibində xloridlər yoxdur. Sərfi quru maddəyə hesabda sementin kütləsinin 0,4-1,0% miqdarında isdifadə edilir.

Təminatı:

Keyfiyyətinə 6 ay müddətinə təminat verilir. Qablaşdırma və daşınma metal və plastik çənlərə qablaşdırılır, 250 kq çəlləkdə, avto və dəmiryol çənləri ilə daşınır.


Yuxarı