Əlavə ГОСТ 24211-91 «Добавки для бетонов. Общие технические требования üzrə plastikliyi tənzimləyən əlavələrin I qrupuna aid olub superlastikəşdirici xassəyə malikdir.»

Təsviri:

Əlavə beton qarışığının plastikliyini P1 markadan P5 markasına qədər artırmaq olar, 28 gün bərkdikdən sonra betonun möhkəmliyini 30-60% yüksəltmək lazım gəldiyi halda 1 m3 betonda sementin sərfini 60-100 kq aşağı salmaq və digər bu kimi inşaat –texniki xassələri tənzimləmək üçün nəzərdə tutulub.

Xassələri:

Aşağıdakı xassələrə malikdir:

Rəngi -şəffaf
Sıxlığı – 1,16q/sm3
pH -8-9

Əlavənin tərkibində xloridlər yoxdur. Sərfi quru maddəyə hesabda sementin kütləsinin 0,4-1,0% miqdarında isdifadə edilir.

Təminatı:

Keyfiyyətinə 6 ay müddətinə təminat verilir. Qablaşdırma və daşınma metal və plastik çənlərə qablaşdırılır, 250 kq çəlləkdə, avto və dəmiryol çənləri ilə daşınır.


Yuxarı